Zdjęcia produktu


Niedostosowanie społeczne nieletnich. działania, zmiana, efektywność, AZ#3666D3B4EB/DL-ebwm/pdf (Difin)

(Justyna Siemionow / 9788376413846)
E-booki Difin
Dostepność na dzień 21.06.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

31,64 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 31,64 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Niedostosowanie społeczne nieletnich. działania, zmiana,...

Publikacja powstała na podstawie ergonomicznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie jako psycholog. Książka będzie nad wyraz przydatna dla pedagogów praktyków, dla studentów pedagogiki, ponieważ podejmuje nowe zagadnienia dotyczące analizy sprawności procesu resocjalizacji, wskazuje możliwości nowatorskich rozwiązań.


dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

Zjawisko przestępczości nieletnich jest przedmiotem żywego zainteresowania wielu różnorodnych dyscyplin naukowych. Ich przedstawiciele ponawiają wciąż próby odkrycia mechanizmów powstawania tego fenomenu, jego profilaktyki i skutecznych metod resocjalizacji. Taką udaną próbę podjęła ponadto dr Justyna Siemionow w swej nad wyraz niebanalnej i znaczącej pracy, poświęconej metodom resocjalizacji i psychoterapii młodzieży społecznie nieprzystosowanej. Książka dr Justyny Siemionow znamionuje się nie tylko bogactwem treści i rzetelnym przeglądem literatury przedmiotu, ale także wysoką wartością aplikacyjną, bo Autorka wskazuje na produktywne sposoby wywierania wpływu na nieletnich i osiągania społecznie pożądanych zmian w ich zachowaniu i osobowości. Gorąco polecam książkę dr Justyny Siemionow Wszystkim PT Czytelnikom, którzy, ze względu na podjęte studia albo wykonywaną pracę, są zainteresowani problematyką patologii społecznej i resocjalizacji.

Tytuł Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, sprawność Autor Justyna Siemionow Język polski Wydawnictwo Difin ISBN 978-83-7930-173-7 Rok wydania 2011 ilość stron 219 Format pdf Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Geneza i struktura obrazu samego siebie

1.1..Definicje i elementy składowe obrazu samego siebie
1.2..Kształtowanie się obrazu samego siebie i samooceny
1.2.1. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy
1.2.2. Wiek przedszkolny
1.2.3. Młodszy wiek szkolny
1.2.4. Wiek dorastania
1.3..Definicja obrazu samego siebie oraz samooceny przyjęta w pracy
1.4..Funkcje i podstawowe składniki samowiedzy
1.4.1. Sądy opisowe. Samoopis
1.4.2. Samooceny
1.4.3. Standardy osobiste
1.4.4. Reguły w procesie tworzenia samowiedzy
Podsumowanie
Rozdział 2. Regulacyjna funkcja obrazu własnej osoby w świetle teorii, a także badań

2.1. Rola i znaczenie obrazu samego siebie w nurcie psychologii poznawczej
2.2. Geneza poznawczego podejścia do osobowości: teorie W. Mischela i A. Bandury
2.2.1. Teoria społeczno-poznawczego uczenia się W. Mischela
2.2.2. Teoria społeczno-poznawcza A. Bandury
2.3. Schematy poznawcze jako struktury porządkujące wiedzę o ‘ja’
2.4. Koncepcja własnego ‘ja’ w ujęciu J. Reykowskiego
2.5. Regulacyjna funkcja ‘ja’ w ujęciu C.R. Rogersa
2.6. Stałość obrazu własnej osoby i jego funkcja integracyjna
2.7. Samoregulacja – procesy regulacji wewnętrznej
2.8. Warunki zmiany obrazu siebie
Podsumowanie

Rozdział 3. Przegląd badań z zakresu samooceny oraz obrazu i struktury „ja"

3.1. Znaczenie samooceny przy podejmowaniu decyzji w wyborze potężnego działania
3.2. Rozbieżność „ja realne - ja genialne" a przypasowanie człowieka
3.3. Z miana samooceny podczas terapii osób uzależnionych
3.4. Struktura „ja" a poziom agresji interpersonalnej
3.5. Poznawcze wzorce tworzenia się obrazu ‘ja’
3.6. Struktura „ja" u nieletnich przestępców
Podsumowanie

Rozdział 4. Terapia poznawczo-behawioralna jako sposób zmiany wizerunku własnej osoby i poziomu samooceny

4.1. Podstawy teoretyczne psychoterapii indywidualnej
4.2. Cele psychoterapii
4.3. Psychoterapia poznawcza
4.4. T erapia poznawczo-behawioralna
4.4.1. Najważniejsze atrybuty terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie
4.5. Produktywność psychoterapii
4.5.1. Zmiana w terapii poznawczo-behawioralnej
Podsumowanie

Rozdział 5. Zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich i zachowania agresywne jako główny jego przejaw

5.1. Rozmaite ujęcia terminu ‘nieprzystosowanie społeczne’
5.2. Środowisko społeczne człowieka i jego znaczenie dla cyklu socjalizacji
5.2.1. Rola rodziny w genezie nieprzystosowania społecznego
5.3. Psychospołeczny mechanizm nieprzystosowania społecznego w świetle teorii społeczno-poznawczej A. Bandury
5.4. Zależność pomiędzy agresywnością a zachowaniem przestępczym
5.5. Agresja wśród wychowanków instytucji resocjalizacyjnych jako problem terapeutyczny i wychowawczy
Podsumowanie

Rozdział 6. sprawność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich

6.1. Podejście do problemu przestępczości nieletnich w Polsce
6.2. Kształtowanie się systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce
6.3. Z wykorzystywanie terapii przez otoczenie w resocjalizacji nieletnich
6.4. Dopasowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka jako czynnik powiększający sprawność tych oddziaływań
6.4.1. Metody pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie a właściwości ich osobowości
6.5. Prawne podstawy funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na przykładzie wybranej instytucji
6.5.1. Organizacja pracy MOW
6.6. Regulamin poziomów uspołecznienia – program przeciwdziałania zachowaniom zadziornym w instytucji
6.7. Właściwości oddziaływań resocjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku i ocena ich produktywności
6.7.1. Wybrane metody i formy pracy używane w MOW nr 1 w Malborku
Podsumowanie
Rozdział 7. Podstawy metodologiczne badań własnych

7.1. Założenia teoretyczne badań nad zmianą samooceny i obrazu ‘ja’ u nieletnich niedostosowanych społecznie
7.1.1. W dzieciństwie oraz okresie dorastania tworzą się mechanizmy regulacyjne osobowości, decydujące o dostosowaniu człowieka i zgodnym z normami społecznymi funkcjonowaniu w środowisku
7.1.2. Cykl przetwarzania danych dokonywany poprzez człowieka, a także antycypacja tego co ma się wydarzyć motywuje go do podejmowania najróżniejszych działań: pozytywnych i rozwijających oraz negatywnych i zgubnych
7.1.3. Pojęcie ‘ja’ kreuje najważniejszy mechanizm regulujący zachowanie człowieka
7.1.4. Istnieje zależność między poziomem agresji o samooceną
7.1.5. Określone twierdzenia dotyczące ‘ja’ formułowane przez jednostkę mają istotne znaczenie dla powstawania nieprzystosowawczych zachowań
7.1.6. Zachowanie człowieka jest przejawem zintegrowanego łańcucha procesów poznawczych
7.1.7. Oczekiwana zmiana w zachowaniu człowieka w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest modyfikacją określonych właściwości poznawczych jednostki i kształtowaniem nowych zachowań
7.2. Problemy i hipotezy badawcze
7.3. Przebieg i schemat przeprowadzonych badań
7.4. Zastosowane narzędzia badawcze
7.5. Scenariusz terapii modyfikacji schematów poznawczych dotyczących postrzegania własnej osoby i samooceny dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku
7.6. Subiektywny aspekt badań nad skutecznością psychoterapii
7.7. Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku i specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków
7.7.1. Sprawowanie opieki nad wychowankami w MOW
7.7.2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna w MOW
7.7.3. Zasady kierowania i przyjmowania wychowanków do MOW
7.7.4. Dane dopełniające
7.7.6. Specyfika badań prowadzonych wśród wychowanków MOW
7.8. Definicja zmiany, a także kryteria jej pokaźności w koncepcji pomiaru efektywności psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku
7.9. Metody analizy statystycznej

Rozdział 8. Prezentacja i analiza wyników badań własnych

8.1. Z miana samooceny u wychowanków oraz uczniów z uwzględnieniem sześciu czynników wyszczególnionych w Kwestionariuszu Samooceny
8.1.1. Porównanie wyników w zakresie samooceny u wychowanków w grupie objętej terapią i bez terapii
8.1.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Kwestionariusza Samooceny w grupie uczniów
8.1.3. Zmiana samooceny wychowanków i jej wpływ na ogólne funkcjonowanie nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
8.2. Poziom agresji u wychowanków i uczniów oraz analiza dynamiki jego zmian
8.2.1. Porównanie wyników w zakresie ogólnego współczynnika agresji u wychowanków w grupie objętej terapią, a także bez terapii
8.2.2. Porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru uzyskanych z Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów
8.2.3. Różnice uzyskane w zakresie poszczególnych skal Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji w grupie uczniów i wychowanków, porównanie wyników pierwszego i drugiego pomiaru
8.3. Analiza związku samooceny z poziomem agresji ogólnej w grupie wychowanków
8.3.1. Wzrost samooceny wychowanków a zmiana ich zachowania na terenie Ośrodka, jak i poza nim

Rozdział 9. Dyskusja wyników, wnioski i perspektywa dalszych badań

9.1. Wychowankowie i uczniowie różnią się od siebie poziomem samooceny ogólnej
9.2. Wychowankowie będą znamionować się wyższym współczynnikiem agresji ogólnej niż uczniowie
9.3. Istnieje związek pomiędzy poziomem samooceny ogólnej a współczynnikiem agresji jednocześnie u wychowanków, jak i uczniów
9.4. Grupy wychowanków i uczniów różnią się od siebie pod względem poszczególnych współczynników agresji mierzonych Kwestionariuszem IPSA
9.5. Wzrost samooceny wpływa na zmianę sposobu i jakości postrzegania zjawisk świata zewnętrznego
9.6. Pobyt i resocjalizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Malborku prowadzi do pozytywnych zmian w zachowaniu nieletnich chłopców niedostosowanych społecznie
9.7. Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona z wychowankami sprawia wzrost samooceny ogólnej
9.8. W grupie uczniów poziom samooceny i wskaźnik agresji ogólnej pozostanie na tym samym poziomie

Perspektywa badawcza w zakresie samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie oraz trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu

Zakończenie

Załączniki:

Arkusz Obserwacji Zachowania
Kwestionariusz Samooceny
Skala Samooceny

Bibliografia

Dane oraz specyfikacja:

 • Kategoria

  E-booki
 • Producent

  Difin
 • ISBN

  9788376413846
 • Autor

  Justyna siemionow
 • Przecena

  -
 • Opinia użytkowników

  -

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność (sklep TaniaKsiazka.pl)
  31,64 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 31,64 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Niedostosowanie społeczne nieletnich. działania, zmiana, efektywność, AZ#3666D3B4EB/DL-ebwm/pdf. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki

 • Colorful media Organizacja ślubów

  Zobacz w sklepie Colorful media Organizacja ślubów
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • Literat Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku

  Zobacz w sklepie Literat Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku
  Tytuł Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku Autorzy Maria Pietruszewska, Katarzyna Piechocka-Empel Języki angielski, polski Wydawnictwo Literat...
  14,16 zł
 • English in Mind 2 Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie English in Mind 2 Teacher's Resource Book
  This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on...
  59,00 zł
 • Cambridge Checkpoint English Workbook 7

  Zobacz w sklepie Cambridge Checkpoint English Workbook 7
  The Cambridge Checkpoint English suite provides a comprehensive, structured resource which covers the Secondary 1 framework for English and seamlessly...
  20,46 zł
 • Hades. Król Podziemia. God's fate

  Zobacz w sklepie Hades. Król Podziemia. God's fate
  Retelling mitu o Hadesie i Persefonie osadzony we współczesnym świecie. Bez magii. Bez fantastyki. Jedynymi potworami są ludzie. Osiemnastoletnia...
  41,64 zł
 • Srebrna natalia - kira gałczyńska Marginesy

  Zobacz w sklepie Srebrna natalia - kira gałczyńska Marginesy
  metaliczna Natalia – jak nazwał ją w swym wierszu jej mąż Konstanty Ildefons Gałczyński – już za życia była legendą. Tak jak do legendy przeszła...
  37,91 zł
 • Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego

  Zobacz w sklepie Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego
  Książka podejmuje tematy tabu o których na co dzień ludzie boją się głośno mówić. Ukazuje znane i mniej znane przykłady: obłudy, kłamstwa, oszustwa,...
  43,42 zł
 • Język włoski - samouczek

  Zobacz w sklepie Język włoski - samouczek
  Podręcznik do samodzielnej nauki pomaga w opanowaniu języka włoskiego na podstawowym poziomie, koniecznym do porozumiewania się w rutynowych...
  9,50 zł
 • Zima lwów

  Zobacz w sklepie Zima lwów
  Jeden z największych włoskich bestsellerów ostatnich lat, nad którego ekranizacją pracuje już Paolo Genovese! „Zima lwów" to kontynuacja niezwykłej...
  37,91 zł
 • Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie Onepress

  Zobacz w sklepie Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie Onepress
  Design thinking to metoda praktykowana z powodzeniem od prawidłowych kilkudziesięciu lat. Stosują ją światowi giganci, jak Apple czy Google....
  44,91 zł
 • Origami modułowe Literat

  Zobacz w sklepie Origami modułowe Literat
  Origami modułowe coraz bardziej zyskuje na popularności. Technologia ta polega na składaniu przedmiotów z wielu pojedynczych części, czyli modułów,...
  9,03 zł
 • Prekognicja. Pamięć przyszłości

  Zobacz w sklepie Prekognicja. Pamięć przyszłości
  PREKOGNICJA – w parapsychologii zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu...
  26,91 zł